Foreningen udsender nyhedsbreve om relevante emner, som ikke i forvejen er publiceret i Bavnen. For eksempel et nyt pludseligt opstået arrangement, som ikke har nået en præsentation, en udbygget omtale af et allerede publiceret arrangement for at give dette en ny synsvinkel og vække interesse i tilfælde, hvor den allerede givne information ikke er tilstrækkelig. Desuden udsendes nyhedsbreve for at gøre opmærksom på særlige interessante udstillinger eller lignende af historisk art.

Såfremt du ikke er tilmeldt vores mailing-liste, og du fremover ønsker  at modtage foreningens nyhedsbrev,kan du tilmelde dig her 

Seneste nyhedsbrev

 

Seneste nyhedsbrev

Hvis denne mail ser forkert ud, eller du ikke kan læse den ordentligt, kan du se den online her

Nyhedsbrev om generalforsamlingen d. september 2021:
Dagsorden med et indkommet forslag samt en opfordring til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

September

Dagsorden til Værløseegnens Historiske Forenings ordinære Generalforsamling lørdag den 18. september 2021 kl.14.00 (Teatersalen) Syvstjerneskolen

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2020 og om fremtidsplaner for 2021

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020

4.     Budget for kalenderåret 2021

5.     Fastlæggelse af kontingent for 2022

6.     Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring, fra Bestyrelsen modtaget 25. august 2021 Nuværende ordlyd: § 4. Generalforsamling. Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved annoncering, samt på foreningens hjemmeside. Forslag til ændring: § 4. Generalforsamling. Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved annoncering, samt på foreningens hjemmeside.Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at kunne udsende Bavnen nr. 1 sammen med årsskriftet, dels for at spare porto og dels for at samle ressourcerne med at samle materialer i kuverter, herunder årskontingentopkrævningen. Desuden uddeles mange af disse kuverter ved hjælp af foreningens medlemmer. Bavnen nr. 1 indeholder en dagsorden til generalforsamlingen og fungerer samtidigt som  indkaldelse til generalforsamlingen. Bavnen nr.1 skal derfor være medlemmerne i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Som regel udgives Bavnen nr. 1 medio februar mens årsskriftet udgives omkring primo marts. Hvis der opstår forsinkelser på trykkeriet eller hvis uddelingen bliver forsinket, kan vi få svært ved at nå ud med indkaldelse til generalforsamlingen i rette tid. Ved at rykke tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen til udgangen af april, kan vi være mere fleksible i forhold til det forestående arbejde med at samle kuverter og uddele.

7.     Valg af kasserer

8.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Conny Laustsen er på valg og modtager genvalg i bestyrelsen, Freddy Arntsen er på valg, men ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Frank S. Hansen modtager genvalg som suppleant i bestyrelsen.
Har du gode ideer og interesse for at din forening kan udvikle sig og vokse, så mød op til generalforsamlingen. Værløseegnens Historiske Forening søger et medlem til bestyrelsesarbejdet, da vort nuværende bestyrelsesmedlem Freddy Arntsen er nødt til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi mødes i bestyrelsen 6 gange årligt. Kunne du tænke dig at dele dine gode ideer og få indflydelse og være med til at forme fremtiden for foreningen, hører vi meget gerne fra dig i håb om at du vil overveje at kandidere til posten. Du er meget velkommen  til at ringe til formanden (Anne-Marie på 4294 4262).

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Andersen er på valg som revisor, men ønsker ikke genvalg, Ib Christensen indstilles som revisor, mens Gotfred Blom er på valg som revisorsuppleant og modtager genvalg.

10.  Eventuelt

Regnskab for 2020 kan ses på Mosegården fra den 1. august, og i Bavnen 3/2021 samt på https://vaerloesehistorie.dk/foreningen/generalforsamling-21

Af hensyn til evt. afstemning bedes foreningens medlemmer medbringe sidste nummer af Bavnen med påtrykt navn som dokumentation for medlemskab.

 

Efter generalforsamlingen vil der være et foredrag af Freddy Arntsen. der vil handle om Detektorarkæologi i Furesø Kommune og spændende detektorfund. 

 

 

 

 

Sidst men ikke mindst, kom og vær med til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen