Igennem tiden har der i flere omgange været udarbejdet en registrering af fortidsminderne i skovene indenfor Værløse Museum’s område. Den seneste publicering er at finde i Årsskrift for Historisk Forening for Værløse Kommune årgang 1987, hvor den nu afdøde Max Larsen har ajourført det foreliggende materiale og lavet en samlet oversigt over oldtidsminderne fra stenalderen.

Da de omgivende skove igennem tiden har spillet en central rolle for egnen, er det naturligt for Værløse Museum også at fokusere på den meget vidtspændende historie, der er knyttet til skovene.

Arkæologigruppen under Værløse Museum har derfor taget velvilligt imod en opfordring fra Amtsmuseums arkæologerne om at foretage en nutidig besigtigelse af samtlige fortidsminder i skovene og udarbejde en samlet registrant, der både samler den tidligere viden, og beskriver den aktuelle tilstand af fortidsminderne.

Arkæologigruppen har på frivillig basis taget hul på denne store opgave, idet vi håber, at den akkumulerede viden vil kunne understøtte bevarelsen af fortidsminderne for eftertiden.
Ud over at amtsarkæologerne får stillet et detaljeret og aktuelt billede af fortidsminderne indenfor vores område til rådighed, er det også vores sigte, at en samlet ajourført registrant vil være en hjælp for skovens folk, der i deres daglige arbejde gerne vil passe på fortidsminderne, men som ikke altid ved, hvordan de enkelte fortidsminder ser ud, og hvor de findes.
Endelig vil den samlede database også være et godt udgangspunkt for tilrettelæggelse af fremtidige publikumsorienterede aktiviteter som skovvandringer, publikationer og skiltning.

Vores arbejdsgang er følgende:
Vi tager i fælles flok ud på ”arbejdsskovtur”, hvor programmet er at besigtige fortidsminderne et for et. Ude i felten er opgaverne delt op, således at nogen organiserer, andre noterer fortidsmindets tilstand m.v., og atter andre tager fotos eller videooptagelser.
Det er vores tanke, at vi, efter at have dækket de velkendte fortidsminder (specielt dysser), går over til egentlig rekognoscering skovafsnit for afsnit, hvor det der ud over drejer sig om at finde nye spor fra fortiden.
Vi stiler efter at lave vores registrant fleksibel, fremtidsorienteret og universel. Det sker ved at alle oplysninger (tilstandsbeskrivelser, digitale fotos og scannet kildemateriale) bliver lagret i elektronisk form.
Ud over, at der på denne måde bliver mulighed for, at alle kan arbejde med materialet ”på skærmen”, kan man forhåndsvis let generere udskrifter eller overføre informationerne til brug på Internettet, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå interesse herfor.

Erni Lundberg

18. april 2001