Hvis du ønsker det, kan du her hente denne side som PDF

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Værløseegnens Historiske Forening, og dens hjemsted er Værløse i Furesø Kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at virke for kendskab til egnens historie fra oldtid til nutid samt at styrke den historiske bevidsthed.

Stk. 2. Foreningen samarbejder med og støtter arbejdsmæssigt den selvejende institution Furesø Museer og udpeger 2 medlemmer og 1 suppleant til dennes bestyrelse.

Stk. 3. Foreningen søger at opfylde sit formål gennem
• udgivelse af medlemsblad og årsskrift samt opretholdelse af en hjemmeside
• medlemsmøder
• foredrag
• ekskursioner
• åbne arrangementer
• samarbejde med tilsvarende foreninger og sammenslutninger
• oprettelse af arbejdsgrupper og studiekredse
• fremme af anvendelsen af frivillige i museums- og arkivarbejde
• udgivelse af bøger og lokalhistoriske skrifter.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.

 

§ 4. Generalforsamling.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved annoncering, samt på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning om sidste års virksomhed samt arbejdsplaner
3. fremlæggelse af revideret regnskab
4. budget for kalenderåret
5. kontingent for det følgende kalenderår
6. indkomne forslag
7. valg af formand/kasserer
8. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
9. valg af revisor og suppleant
10. eventuelt
Forslag til pkt. 6 skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter, at begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse.

Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5. Bestyrelse og revision

Stk. 1. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den årlige generalforsamling. Valgene gælder normalt for 2 år. Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i de lige år. Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i de ulige år. Foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Hvert år vælges 1 revisor, der fungerer i 2 år. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant. På alle poster kan genvalg finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referat fra møderne. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen for Furesø Museer. Funktionsperioden er 2 år. Ansatte i Furesø Museer, som også er medlem af foreningen, kan ikke udpeges til medlemmer af  bestyrelsen for Furesø Museer.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter en privatlivspolitik med databeskyttelse samt oplysninger om medlemmers datarettigheder. Desuden udpeger bestyrelsen en kontaktperson som foreningens dataansvarlige.

§ 6. Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Ud over kontingentet kan der modtages frivillige bidrag fra medlemmerne, ligesom der kan modtages bidrag fra anden side.

Stk. 3. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer og skal foreligge til gennemsyn for medlemmerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

 

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Kassereren varetager foreningens formue, herunder indkassering af kontingent og betaling af regninger.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 8. Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1. Ændringer i vedtægterne samt beslutning om opløsning af foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på hinanden, med mindst to ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.

Stk. 2. Ved opløsning overføres foreningens eventuelle formue til andet lokalhistorisk arbejde og/eller Furesø Museer efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 18. marts 2018 og den ekstraordinære generalforsamling d. 7. april 2018.

 

Vedtægtsændringer Værløseegnens Historiske Forening 7-4-2018/AMB

 

brevlogony