Værløseegnens Historiske Forening har som formål at formidle viden om og kendskab til egnens historie fra oldtid til nutid samt styrke den historiske bevidsthed blandt beboerne. Egnen svarer i denne forbindelse til den gamle Værløse Kommune. 

Værløseegnens Historiske Forening samarbejder med Farum Lokalhistoriske Forening, som har de samme interesser i det område, der svarer til den gamle Farum Kommune. De to foreningers medlemmer har adgang til begge foreningers arrangementer.

Foreningen er en interesseforening, der støtter og samarbejder med Furesø Museer og udpeger to medlemmer og en suppleant til dennes bestyrelse.

Værløseegnens Historiske Forening ledes af en bestyrelse og støtter sig i det daglige arbejde til en række arbejdsudvalg og arbejdsgrupper, hvori mange af medlemmerne gør et godt stykke arbejde. Mange af foreningens medlemmer arbejder i øvrigt som frivillige for Furesø Museer, fortrinsvis for Mosegaarden og Furesø Lokalarkiv.

Se i øvrigt foreningens vedtægter og organisationsplan.

Foreningen udsender fire gange om året medlemsbladet Bavnen med omtale af aktuelle arrangementer og lokalhistorisk stof.

Desuden udsendes hvert forår et årsskrift for det afgåede år. Det indeholder artikler af lokalhistorisk art og gerne af lokale forfattere. Desuden berettes om foreningens virke gennem året.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor foreningens op mod 800 medlemmer har stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Her vælges foreningens bestyrelse, herunder formand og kasserer.

Alle der ønsker det, kan blive medlem af foreningen. Indmeld dig via hjemmesiden eller kontakt et bestyrelsesmedlem. Vedrørende kontingent klik her


Ligeledes kan alle, der ønsker det, blive medlem af et af vore arbejdsudvalg, interesse- eller studie-grupper samt selv medvirke til start af en ny gruppe med lokalhistorisk baggrund. Kontakt et bestyrelsesmedlem og lad os tale om din idé.

Webmaster Dieter Bolt modtager gerne god råd og tilføjelser om hjemmesiden - Du kan kontakte webmasteren under menupunktet Kontakt.

Værløseegnens postadresse er: Mosegaarden, Skovgårdsallé 37, 3500 Værløse. Foreningen har ikke noget specielt kontor, men du kan altid ringe til enhver af bestyrelsens medlemmer for flere informationer.
Sekretæren Conny Laustsen har tlf.: 4498 3789.