Objektkoder til brug ved registrering af fortidsminder i skovene.

 

OBJEKT KODE BEMÆRKNINGER
Afdelingssten as Af sten eller beton. Bærer et nummer
Agre, højryggede- ha Langstrakte, vaskebrædtudseende. Hjulplov
Agre, lang- fa Flade, ikke højryggede. Skelrækker af sten
Agre, oldtids- oa Uregelmæssige, sankesten, ardspor
Agre, terrasse- ta Sjældne, parallelle m. stejle kanter
Boplads bp F.eks. på Fuglebakkerne i Præsteskoven
Bro, stenkiste sk Ofte kløvemærker på stenene
Brolagt vejspor bv F.eks. Hareskovvejen o.a.
Brolægning, anlæg bl Hørgen o.a.
Brønd br F.eks. i Ryget Skov
Bygningsfundament bm På et udjævnet område i terrænet
Danseplads, festplads dp Ofte terrasseformede høje
Dige dg Generel betegnelse
Dige, fredskovs- fr Oftest stensat ud mod det åbne land. Fra omkring 1800
Dige, skel- sd F.eks. ejerlavsskellet på østsiden af Tibberup Å
Dyrefold df Volde med indgang, diam. ca. 10 – 30 m
Dyrehave dh Et voldomkranset område.
Dysse ds Generelt for dysser
Fiskedam fd Middelalder-nyere tid
Fægyde, -drift fg
Grav gv Generelt for grave
Gravhøj gh
Grube, gen. gr F.eks. stentagningshuller
Grube, stensat gs Sten i bund og sider
Grube, trækuls- tm Trækulsproduktion. Mange trækul i bunden
Grube, ulvefalds- gu Stolpespor i midten. Træ eller stenklædt
Grus/kalk/lergrav gg Almindelige i mange størrelser
Grøft gf Generelt. Oftest drængrøfter.
Have, humlehave hh Også kålgårde og ved tidl. beboelser
Hellig kilde hk
Hul hl Generelt. Mange muligheder. Oftest efter stentagning
Hulveje hv I fl. tilf. følger de nuværende skovveje gamle hulveje
Husgrund hg Planeret grund med tidligere beboelse
Indelukke in Volde m. bevoksn. Hestehave, folehave, kalvehave
Indspring is Jordrampe ved vildthegn
Iskælder ik Stensat skakt
Jagtvej (s system ) jv Vejene mødes i stjerner. (1667 – 1798.)
Jernbaneanlæg ja
Jættestue js
Kilde ki
Læge/krydderplanter kr Efter -oftest- klerikal tilstedeværelse
Løveng le
Mølleanlæg ma
Planteskole ps Jævnede jordarealer omgivet af diger
Savgrav sg Aflang nedgravn. Jorden lagt op på den ene side
Skanse, batteri se F. eks. skyttegrave eller kanonstillinger
Sten m. helleristning hs Også skåltegn!
Sten m. riller rs Kløveteknik, udløbsrende, kult. Forskellige typer
Sten,- brud su Sten med kløvespor. Ofte fortidsminder
Sten, led-, vej,- ls Ca. 1 m. høje og ca. 20 – 25 cm i sidemål
Sten, markant st
Sten, minde- ms
Sten,- række sc
Sten,- røse sr
Sten, sagn- sa Iflg. lokal folketro
Sten, skel- ss Mærket f.eks. med nummer eller årstal
Sten, slibe- sl
Sten, -strøning sn Sten i alle størrelser efterladt af isen.
Sten, vejmands- vs
Sten,- vildtbane- vb M. krone og monogram. Afgrænser d. Kgl. Vildsbane
Stenbunke/-dynge sb Kan være sankesten fra agerbrug
Stenkreds / -ring si
Teglværk tv Ovnspor, tegl, evt. ændret topografi
Træer, historiske ht Skovhistorie
Træer, sagn-hultræer. hu Lokal folketro
Tørveskær ts Til og med kort efter 1945
Vad, vadested va
Vold vo Talrige i skovene. Forskellig bevaringsstatus
Voldsted vd