Opgaven
Samlet registrering af kultursporene i skovene under Værløse Museum.
Indsamling af alle tilgængelige oplysninger.
Beskrivelse af oldtidsmindernes bevaringstilstand.
Registranten skal kunne danne basis for formidling.

Mål
Det er arkæologigruppens mål at bearbejde alle jordfaste kulturspor, der kan betragtes som bevaringsværdige.
De kendte anlæg registreres først.
Der arbejdes også på at finde nye kulturspor.
Omliggende skove med en vis tilknytning kan evt. tages med ind.

Interessenter
Amtsmuseets arkæologer er specielt interesseret i registrering af bevaringstilstanden af kultursporene.
Skovens folk har specielt brug for en lokalisering og beskrivelse af kultursporene.
Publikum har brug for let adgang til informationer samt vejledning.

Krav til præsentation
Oplysningerne skal være formateret og struktureret, således at det vil være muligt at omforme dem, så de senere kan præsenteres såvel i trykt medie som på Internettet.
Dette vil nødvendigvis medføre en elektronisk arbejdsgang.
Det vil give en stor fleksibilitet under opbygningen samt uhindret mulighed for at viderebehandle informationerne.
Den elektroniske registrant skal være opbygget, således at man (=Amtsmuseet, skovens folk og arbejdsgruppen) umiddelbart kan søge i den og læse den på en PC med gængse programmer.
Det anses for at være for ressourcekrævende at vedligeholde en parallel trykt registrant i løbet af arbejdsprocessen.
Der er dog ikke noget til hinder for at nogen i arbejdsgruppen med mellemrum at indsætter filerne for hver enkelt anlæg i et tekstdokument og printer det ud. (Det går hurtigt med at samle filerne, men datamængden vokser voldsomt, så det kræver megen PC- og printerkapacitet.
De fysiske dokumenter, der genereres i løbet af arbejdsprocessen samles i mapper i kronologisk orden.

Struktur og format af en elektronisk registrant
Strukturen opbygges i første omgang som mapper, som indeholder filerne. (Se bilag: Eksempel_mappestruktur).
Oplysninger, der er fælles for flere anlæg, gemmes kun een gang i en overordnet mappe. Alle andre steder benyttes der genveje.
Samtlige oplysninger omkring hvert enkelt anlæg samles i en opdelt mappe, der muliggør at:
Man kan under udarbejdelsen let se samtlige dokumenter for hvert enkelt anlæg (via. Explorer).
Man kan på entydig måde samle filerne for hvert enkelt anlæg i en tekstfil (Se bilag: Eksempel_anlæg).
Man kan overføre strukturen og filerne (evt. i reduceret form) til brug for præsentation på Internettet.

Det er nødvendigt på forhånd at fastlægge et hensigtsmæssigt filformat, rettet imod den fremtidige præsentation.
Mht. tekst, der skal skrives nu, anses det som mest formålstjenligt at benytte ren uformateret tekst. Den fylder minimalt, og den giver ingen begrænsninger omkring viderebearbejdning.
Omkring det grafiske materiale (nye fotos og scannet kildemateriale) bliver vi tvunget til at foretage et valg som kompromis imellem opløsning og pladskrav.
På Værløse Museums hjemmeside er fotos i formatet jpg. De små billeder er på ca. 10 kb og de mellemstore billeder er i størrelsesordenen 50 kb. Vi må nok regne med generelt at skulle arbejde indenfor tilsvarende rammer.

Arbejdsprocessen
Indsamling af foreliggende oplysninger.
Strukturering af oplysningerne.
Besigtigelse af anlæg og beskrivelse af bevaringstilstanden.
Formidling af oplysningerne.
Det vil nødvendigvis kræve et stort antal arbejdstimer at få det hele gennemarbejdet. Dette vil derfor kun kunne lykkes i form af holdarbejde.

Det vil være naturligt at opdele opgaven på følgende måde.
For hvert enkelt anlæg optræder der elementer som:
Indsamling af kildemateriale og klargøring til scanning. (Skrive litteraturhenvisning og indsætte ”gule sedler”)
Besigtigelse og udarbejdelse af beskrivelse, beliggenhed og bevaringstilstand af anlæg . Tekst og evt. foto (helst digitalt)
Scanning af kildemateriale og generering af filer

Overordnede opgaver vil være:
At søge oplysninger
At organisere korthenvisninger
At afklare omkring rettigheder
Udarbejde litteraturhenvisninger
Fastlæggelse af korte navne for anlæg
Organisering af data

Platform
Under arbejdsprocessen samles masterdata på private PC’er.
Sikkerhedskopiering og deling af data kan ske ved CD eller zip filer på disketter eller e-mail.
Når registreringen er færdig, overdrages data til museet.
Rettigheder
For det materiale, der tænkes publiceret, skal de legale forhold afklares.
Det gælder såvel evt. kildemateriale fra Sognearkivet, som fra de skriftlige kilder.

Afgrænsning
Arkæologigruppen føler sig i den første fase nødsaget til at begrænse opgaven på følgende måde:
Formidling: I første omgang vil materialet kun være egnet til ”intern brug”.
Kildemateriale: Det forudses, at det af kapacitetsmæssige grunde vil være umuligt, at kunne præsentere alt relevant kildemateriale i elektronisk form. Litteraturfortegnelsen må dække resten.
Kortmateriale: Arkæologigruppen vil basere sig på foreliggende kort, uden på egen hånd at foretage opmåling.
Tolkning: De foreliggende tolkninger formidles upartisk, uden aktiv stillingtagen.

Midler
Det vil være en hjælp, hvis museet kunne stille ”husly” på PC samt hjælpemidler som digitalt kamera og GPS måleudstyr til rådighed.

Omkostninger
Tilvejebringelsen af registranten i rå elektronisk form kan arkæologigruppen formentligt i vidt omfang klare for egne midler.
På nuværende tidspunkt kan der kun forudses udgifter til anskaffelse af originale skovkort samt begrænsede kontorudgifter til kopiering, CD’er og lign.
Omkostninger til den afsluttende udformning af materiale til formidling, samt evt. publicering bliver ikke omhandlet af dette projekt.

7. april 2001