Værløseegnens Historiske Forening
Bestyrelsen

Formidling

Bavnen

Værløseegnens Historiske Forening (VHF) udgiver medlemsbladet Bavnen fire gange om året. Bavnen udkommer som følger: Nr 1: ca. 15.02, nr 2: ca. 15.05, nr 3: ca. 01.08 og nr 4: ca. 15.11. Årets nr. 1 skal indeholde indkaldelse til generalforsamlingen og skal derfor overholde de i vedtægterne givne varsler.
Bavnen er et medlemsblad og skal derfor indeholde alle relevante meddelelser fra forening til medlemmerne, herunder tider, sted og klokkeslæt for diverse arrangementer. Det enkelte nummer bør også indeholde en lokalhistorisk artikel.
Bavnen er normalt på 16 sider, inkl. for- og bagside.
Som funktion af meddelelsesblad ser Bavnen fremad.


Årsskriftet
Foreningen udgiver en gang om året et årsskrift, Witherløse, der udover I årets gang, som er et vue over årets gang i foreningens virke, indeholder en række artikler med et lødigt lokalt- eller danmarkshistorisk indhold. Det bør tilstræbes, at lokalhistoriske artikler har en høj prioritet. I årets gang anbringes som sidste artikel i årsskriftet. Det bør tilstræbes, at årsskriftet er på 52 sider.
Som funktion af tidsskrift for året, der gik, ser Witherløse bagud.
Det tilstræbes, at årsskriftet er modtaget af medlemmerne i marts måned og under alle omstændigheder inden det efterfølgende års generalforsamling.


Tekst og illustrationer
For både Bavnen og årsskriftet skal der tilstræbes en passende blanding af tekst og illustrationer. Fotos må ikke være for små, og personer bør umiddelbart kunne genkendes.

Fordeling
Bavnen postomdeles til medlemmerne og andre interesserede. Årsskriftet uddeles direkte af en række medlemmer til postkassen hos medlemmer bosiddende i Værløseområdet men fremsendes pr. post til udenbys medlemmer, en række interesserede samt min. 3 eksemplarer til hver enkelt forfatter det pågældende år.

Hjemmesiden
Hjemmesiden bør indeholde alle forhold, der fra medlemmerne kan efterspørges vedrørende foreningens virke, arrangementer, kalender og lignende. Den skal desuden indeholde forhold som foreningens vedtægter, kontingenternes størrelse, bestyrelsesmedlemmernes navne, adresser og tlf.nr. og lignende ting.
Hjemmesiden skal samtidig være udformet på en sådan måde, at den kommer til at virke som en slags ”reklame” for foreningen, således at vi også ad denne vej kan få nye medlemmer.

Hjemmesiden vedligeholdes rent praktisk af webmasteren, dels af forhold han selv opfanger og dels via informationer udefra.

Hvervebrochure
Foreningen har en hvervebrochure, som uddeles til ikke-medlemmer med det formål at hverve nye medlemmer.

Studiekredse, diverse udgivelser
Efter ønske og behov oprettes studiekredse. Disse kan udmunde i bog- eller andre udgivelser.

Styring og vedligeholdelse
De ovennævnte temaer styres og vedligeholdes af Redaktionsudvalget. Temaer, der kan koste foreningen penge, fx bogudgivelser, skal godkendes af bestyrelsen.

Arrangementer

Generelle regler:
-Arrangementerne har normalt fri adgang - også for ikke medlemmer. Det er selvfølgelig med henblik på at vække interesse for at melde sig ind i foreningen
-Værløseegnens Historiske Forening(VHF) og Farum Lokalhistoriske Forening (FLF) har aftale om gensidig adgang til hinandens arrangementer
-Arrangementerne har normalt gratis adgang, men ind imellem kræver vi penge for fx til kaffe og brød. Ved særlige arrangementer kan der opkræves entré, dette og entréens størrelse skal godkendes i bestyrelsen.


Arrangementer kan opdeles i faste arrangementer og ikke faste arrangementer.

Faste arrangementer:

-Foreningens generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne hvert år i marts måned. Generalforsamlingen afsluttes med et foredrag af historisk tilsnit.

-På Grundlovsdagen afholdes en grundlovsfest. 

-Der afholdes hvert år henholdsvis en forårs- og efterårstur:
Begge ture skal have et (lokal)historisk tilsnit. Forårsturen er normalt en vandre- eller cykeltur i den nære omegn, mens efterårsturen er en længere udflugt fx med bus, og på denne tur er vi nødt til at opkræve en sum for at dække bus, entré og eventuelle guider. Der er normalt spisning på en kro eller lignende på turen. Turens pris skal godkendes af bestyrelsen.

-Der afholdes hvert år en Arkæologiens Dag, denne arrangeres og styres af Arkæologigruppen

-Der søges hvert år opstillet en stand på Furesø Forenings Festival (FFF), gerne i samarbejde med Arkæologigruppen og Farum Lokalhistoriske Forening, således at vi udgør et samlet historiske islæt.
Der er på standen god lejlighed til at promovere foreningen samt at sælge årsskrifter og andre udgivelser
Arrangementet styres af Kulturelt Samråd, Furesø, der sørger for standplads og borde. VHT opstiller, indretter og nedtager selv sin stand

-Museumsløbet er et museumsarrangement.  Det foregår normalt på Mosegaarden

Ikke faste arrangementer:
Ikke faste arrangementer er historiske foredrag, særlige arrangementer som fx. foreningens 60-års fødselsdag og andre arrangementer med historisk tilsnit, fx filmforestillinger i samarbejde med Værløse Bio.

Rundvisninger på museet regnes her som ikke faste arrangementer, idet de tidsmæssigt indretter sig efter andre arrangementer.

Med historiske foredrag eller -arrangementer menes både lokalhistoriske og Danmarks/globale historiske arrangementer, fx Havhingsten/Bayeuxtapetet. Der bør dog søges en vægtning, således at lokalhistoriske har en høj prioritet.

Der bør fx for hvert halve år afholdes 2 ikke faste arrangementer. I hvert af disse halvår bør der være ét lokalhistorisk og ét med bredere historisk tilgang.

Styring
Faste og ikke faste arrangementer styres gennem Arrangementsgruppen med medvirken fra Arkæologiudvalget og bestyrelsen.

Kalender
Arrangementsudvalget udarbejder og vedligeholder en kalender for alle den samlede forenings arrangementer. Denne kalender er således foreningens hovedkalender. Den skal være løbende og langtrækkende, helst over 1 år, og til stadighed være ajour.